Yunuseli Havaalanı - Mudanya Feribotu


Bursa Arşivi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
   Günümüzde de tartışma konusu olan iki başlığı 1968 yılından bakanların gözleriyle aktarıyoruz (TBMM tutanaklarından)

              *                    *                   *                      *

Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nın, Bursa'ya yeni bir havaalanı yapılmasına dair sorusu ve Ulaştırma Bakanı Sadettin Bilgiç’in yazılı cevabı

 25 . 11 . 1968

Millet Meclisi Başkanlığına,

 Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracı olunmasını saygı ile rica ederim.

Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga

Soru : Bursa üç yüz bine yaklaşan nüfusu ile Türkiye'nin beşinci büyük şehri ve ticaret, sanayi ve turizm imkânları ile hareketli bir bölgesidir. Bursa Havaalanı, ilin gelişmesine cevap verebilecek bir durumda değildir. Alanın yetersizliği sebebiyle çoğu zaman uçak seferleri iptal edilmektedir. Bu sebeple Bursa iş hayatı hissedilir derecede müteessir olmaktadır. Bursa'ya yeni bir hava alanı yapılması için uzun bir süredir hazırlıklar yapılmakta olduğu söylenmektedir. Böyle bir hazırlık var mıdır? Varsa, hava alanı inşasına ne zaman başlanacaktır? 

T. C. Ulaştırma Bakanlığı

 Özel Kalem Müdürlüğü                                               25 . 2 .1969

Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nın Bursa'ya yeni bir hava alanı yapılmasına dair yazılı soru önergesi cevabıdır.

Bursa Hava Alanı, coğrafik durumu icabı âlet alçalmasına müsait değildir. Yalnız görerek (VFR) uçuş yapılabilmektedir. Uçak seferlerinin bazen iptali de, meteorolojik şartların, görerek uçuşa elverişsiz bulunması sebebine dayanmakta olup, hava alanının yetersizliği ile ilgili bulunmamaktadır. Esasen Bursa Hava Alanının fiziki kapasitesi göz önünde tutularak seferler, bu meydana inmeye müsait F- 27 uçakları ile icra olunmaktadır. Hem Bursa ilinin ihtiyaçları, hem de İstanbul için yedek bir meydan olacağı düşüncesiyle, âlet yaklaşmasına uygun bir sahada bütün uçakların kullanabilecekleri kapasitede bir yeni meydan inşası faydalı bulunmakta ise de, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı, bu hususta her hangi bir kayıt ihtiva etmemektedir. Keyfiyet saygı ile arz olunur.

Dr. Sadettin Bilgiç - Ulaştırma Bakanı

 

              *                    *                   *                      *

13.5.1974

Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumum Ulaştırma bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı ille arz ederim.                  11.4.1974

 Halil Karaatlı - Bursa Milletvekili

Bursa ile İstanbul arasında Mudanya limanı kanalı ile ulaştırma kolaylığı sağlayacak ve ekonomik yararları büyük olacak Mudanya - İstanbul feribot seferlerinin ihdası hususumda ne düşünülmektedir?

T.C. Ulaştırma Bakanlığı Genel Sekreterlik

Bursa Milletvekili Sayın Halil Karaatlı'nın Mudanya - İstanbul arasında feribot seferleri ihdasına ilişkin soru önergesi cevabı ilişikte sunulmuştur. Saygıyla bilgilerimizle arz ederim.

Ferda Güley - Ulaştırma Bakanı

Cevap : Mudanya - İstanbul arasında yolcu ve yük trafiği devamlı surette bir düşüş kaydetmektedir. Bu husustaki on senelik mukayese cetveli şöyledir:

 Yıllar                                  Yolcu adedi                       Yük (Ton)

1964                                   157922                               3765

1965                                   145094                               3203

1966                                   144324                               3621

1967                                   113777                               2916

1968                                   102432                               3740

1969                                   94021                                 3730

1970                                   54416                                  2342

1971                                   38355                                 1596

1972                                   43803                                 2183

1973                                   47619                                 1688     

Yukarıdaki cetvelde görüleceği üzere on sene içinde yükte % 50, yolcu miktarında ise % 75 nispetinde bir düşme olmuştur. Devamlı zarar eden bu hat, seferle ilgili masraflarını dahi karşılayamamaktadır. Bu bakımdan devamlı zarar eden mezkûr hat vapur seferlerinin artırılması ve İstanbul - Mudanya arasında feribot seferlerinin şimdilik ihdası düşünülmemektedir.

Bu sitenin son güncelleştirilme tarihi 07/01/21