Bursa'nın Köklü Okulları

Bursa Anadolu Lisesi

  ....              Bursa Maarif Koleji'nin Zor Yılları

     Kentimizin ilk Anadolu Lisesi 1970 yılında açıldı. İlk yıllarında yaşanan zorlukları TBMM kayıtlarına geçen satırlardan aktarıyoruz...

  Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracı olmanızı saygı ile rica ederim. 
17 . 5 . 1973        Bursa Milletvekili - Sadrettin Çanga

Soru : «Bursa Maarif Koleji» 1970 yılında açılmıştır. Kolejin bugün 200'ü aşkın kız ve erkek öğrencisi bulunmaktadır Ancak, günümüzün eğitim sistemleri ve ortaöğretim hedefleri bakımından üzülünecek bir sorumsuzluk içinde uygulanan yetersiz, düzensiz, ve son derece de mahsurlu bir öğretim denemesi ile uygulama devam etmektedir. Devlet tarafından üç yıl önce öğrenime açılan ve öğrencileri her yıl ilkokul mezunları arasından ancak çift kademeli giriş sınavları yardımı ile seçilebilen ve kolejler statüsüne tabi bulunan «Bursa Maarif Kolejinin» henüz daha müstakil bir binası, resmî mühürü, idarî kadrosu, bir kaç fedakâr eleman dışında yeterli öğretmeni, okul ve ders araçları yoktur. Bu gidişle de daha üç yıl olamayacağı anlaşılmaktadır. Okul binasının ihalesi derhal gerçekleşse dahi, yeni bir kolej binası inşaatının 2 - 3 yıllık sürede tamamlanması ancak mümkün olabilecek ve bu süre içinde öğrenci mevcudu iki misline ulaşacağından Bursa Maarif Kolejinde rahatsızlıklar ve huzursuzluklar daha da artacaktır. Kolejler Statüsü gereğince karma öğrenim yapılması gereken Bursa Maarif Kolejinde üç yıldan beri kız öğrenciler Kız Lisesi’nde, erkek öğrenciler ise Erkek Lisesi’nde darmadağınık odalarda düzensiz bir şekilde eğitim görmektedirler. Öğrenci velilerinin gayretleri ile Bursa Maarif Kolejine sembolik bedelle Bursa Belediyesince yeteri ölçüde bir arsa sağlanacaktır. Ayrıca 1973 yılı programına ek, 1973 yılı yatırım projeleri arasında 24 derslik ve 200 pansiyonlu Bursa Maarif Koleji inşaatı için 6 800 000 liralık bir tefrik yapılmasına ve 1973 yılma 1 milyon liralık ödenek verilmesine rağmen, 1973 yılının 5 nci ayına geldiğimiz şu sıralarda dahi bu imkânların kullanılması için bir gayret sarf edilmediği görülmektedir. Bu durum karşısında büyük ihmallere ve ilgisizliğe uğramış bulunan Bursa Maarif Kolejinin içler acısı haline nasıl son verilecek? Bütçede ödeneği ayrılmış, arsası temin edilmiş ve projesi yapılarak tasdik olunmuş Bursa Koleji binasının yapımı ne zaman ihaleye çıkarılacaktır? Bina yapılana kadar kolejin sınıf, öğretmen, idarî kadro ve ders araç ve gereçleri ne zaman temin olunacaktır?
            

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği
15.6 . 1973

   Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nın, Bursa Maarif Koleji binasının yapımına dair yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinize arz ederim.
                                      Orhan Dengiz - Millî Eğitim Bakanı
1. — Bursa Koleji için 24 derslikli, 200 kişilik pansiyonlu ve 6 800 000 lira proje maliyetli yeni bina yapımı 1972 yılı yatırım programına alınmıştır. Ancak, mahallinde yeterli ve uygun bir arsanın zamanında temin edilememesi sebebiyle inşaat 1972 yılında başlayamamıştır. Şehir içinde, kısmen şahıslara, kısmen de belediyeye ait olan uygun bir saha tespit edilmiş ve bu arsayı satın almak üzere 1973 mali yılı başında valilikçe ödenek istenmiş ve 580 450 lira kamulaştırma ödeneği gönderilmiştir. Mahallinde satın alma işlemleri tamamlanıp, tasdikli plân, mülkiyet ve tahsis belgesi Bakanlığımıza intikal ettiğinde, iş ihale safhasına girecektir.
2. — İnşaat tamamlanıncaya kadar Kolej öğrencilerinin bugün olduğu gibi erkek ve kız liselerinde öğrenimlerine devam etmeleri zaruri bulunmaktadır. Bina tamamlanmadan okulun müstakil idareye kavuşturulması mümkün olamamaktadır.
3. — Okul henüz birinci devresi ile öğretim yapmaktadır. Gelişmeye paralel olarak yabancı dil öğretim kadrosu takviye edilecektir.
4. — Okulun müstakil bir binası ve idarî kadrosu olmadan ders araçları verilmesine imkân görülememektedir. Kolej öğrencilerinin, öğretim yaptıkları okulların araçlarından istifade etmeleri gerekmektedir

Kaynak: TBMM Tutanak Dergisi

Bu sitenin son güncelleştirilme tarihi 18/02/21