Bursa'da Müzik

Hüsnü Ortaç Kimdir?

Mustafa Rahmi Otman Kimdir?

Bursa Şarkıları

Bursa Festivali

 

 

 

 


 

 

                   Bursa'da Çok Sesli Batı Müziği    

                    Bursa'da Türk Musikisi 

  

             
                                                                        
                            Bursa valisi Şefik Soyer Müzik Evinin açılışını yapıyor (1937)              

   Belediye Müzik Evi( Uray Müzik Evi ) 1937'de açılmıştır. 1936 yılında Şar Bandosu ile işe başlayan Uray’ın gerek bando, gerekse orkestrayı bir araya toplamak suretile vücuda getirdiği bu Müzik Evi Bursa’nın konservatuvarı niteliğindedir. Bursa Urayı Müzik Evi yöneticisi Nuri Sami’nin verdiği söylev, o dönemin müzikle ilgili bakış açısını yansıtması açısından oldukça dikkat çekicidir:

“Evet, açılmasından zevk duyduğumuz bu mütevazî san’at yuvası, yurdumuzda ikinci bir konservatuvardır. Ve bu müesseseye hiç değilse şimdilik mütevazî bir şekilde bile olsun sahip olmak, sayın İlbayımızla aydın Bursalılarımız sayesinde bu şehir buna nasip olmuştur. Ben şahsen bu eserin meydana gelmesinden millî bir gurur duymaktayım. Bu gün yurdumda da garp dünyasında olduğu gibi san’at ruhunu aşılayacak, kültür yapacak bu gibi müesseselerin kurulmaya başlamış olması bizleri sevindiriyor… Yalnız şu var ki bu gibi müesseseler medenî milletler için bir ihtiyaçtır. Onların çoğalması ve bu sayede millî bir musikinin doğmasına hizmet edeceği gibi ayni zamanda her milletin medenî ölçülerini anlamak da bu gibi müesseselerin çokluğu ile olabiliyor.
   Maalesef bizde şimdiye kadar bu gibi müesseselerin kurulmasına ehemmiyet verilmiyordu. Bu sebepledir ki bizde millî bir musiki dahi meydana gelememişdi. Fakat şunu da söyliyelim ki daha pek kısa bir mazisi olmakla beraber bu gün millî bir musikiye sahip olmak ceryanı başlamış ve genç kompozinörlerimiz, virtüözlerimiz yetişmiş ve bize de ümit vermeğe
başlamışlardır. …
   Hiç şüphesiz ki biz, san’at sahasında garptan çok geri kalmışızdır. Fakat, bu geri kalışımız san’ata olan kabiliyetsizliğimizden mi ileri geliyor… Hayır… Biz onlardan daha çok zeki ve daha kabiliyetliyiz. Bu gerilememizden her sahada olduğu gibi ancak, geçen nesillerin dar kafalı idarecileri mes’uldür. Fakat şimdi iş öyle değildir. Yapdığı muazzam inkılâplarla bütün dünyaya kendini saydıran Türk, yakında bu sahadaki kabiliyetlerini de cihana ispat edecektir.” (Bursa Sesleri gazetesi, 7.10.1937)

 
                          
           Bursa'da Musiki, Mahmut R. Gazimihal, Nilüfer Akkılıç Kütüphanesi Yayınları, 2009

Bu sitenin son güncelleştirilme tarihi 01/05/18